GDPR voorwaarden

PRIVACY VERKLARING
www.247care.be zoals ter beschikking gesteld door

DISTRAC NV – Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden– RPR Leuven nr. 0448.825.928 – BTW BE0448.825.928 (Hierna: “24/7”)
versie dd. April 2021, gelieve
de versiegeschiedenis te lezen om te zien wat er recent werd gewijzigd.

Jullie vertrouwen in 24/7 dragen we zeer hoog in het vaandel. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op de website en webshop van 24/7 www.247care.be (hierna genoemd de “Website”).

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die 24/7 verzamelt, alsook over de wijze waarop 24/7 deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

24/7 wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;

 1. de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
 2. de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de “GDPR”) en;
 3. andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Het bezoeken van de Website en/of het plaatsen van een bestelling op de Website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop 24/7 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring, legal disclaimer, algemene voorwaarden en cookie policy van 24/7.

 1. Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze Website worden verzameld is de naamloze vennootschap “DISTRAC”, met zetel te Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven, onder het nummer 0448.825.928, BTW BE0448.825.928. De contactgegevens van 24/7 zijn opgenomen onder Titel X.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens kan een voorwaarde zijn om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen door middel van levering).

 1. De verwerkingsactiviteiten van 24/7 (welke soorten, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn verzamelt en verwerkt 24/7 persoonsgegevens? Worden deze doorgegeven aan derde landen?)
 1. Algemeen

24/7 zal uw Persoonsgegevens steeds verwerken met een vooraf bepaald doel en op basis van een wettelijke rechtsgrond zoals bepaald in artikel 6 van de GDPR. Voor meer informatie hieromtrent, raden we u aan om de kader te raadplegen onder ‘II. De verwerkingsactiviteiten van 24/7.

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van 24/7 de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal 24/7 altijd:

 1. de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
 2. beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

24/7 streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken. Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal 24/7:

 1. uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
 2. een beroep doen op een andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv.toestemming).
 1. Verwerkingsactiviteiten betreffende het gebruik van de Website

WIJZE VAN VERZAMELING

PERSOONS-
GEGEVENS

DOELEINDEN

RECHTSGROND

BEWAAR-
TERMIJN

Invullen contactformulier

Naam, voornaam, emailadres, telefoon/gsm-nummer, adres (optioneel) en alle andere persoongegevens die vrijwillig worden doorgegeven

Beantwoorden vragen over producten, bestelling, levertermijn of verzendkosten.

Expliciete toestemming

1 jaar

Bestellingen op de webshop op de Website

Naam, voornaam, emailadres, adres, postcode, gemeente, land, telefoon-nummer

Klanten-administratie (afhandelen bestellingen en eventuele klachten achteraf)

Uitvoering van de overeenkomst

7 jaar (conform wettelijke termijn voor bewaring facturen)

Cookies op de Website (*)

IP-adres

Surfervaring optimaliseren en personaliseren.

Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiele cookies)

Afhankelijk van type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.

Inschrijven nieuwsbrief

Emailadres

U op de hoogte brengen van nieuws over onze werking of events

Expliciete toestemming

 • Onmiddellijk nadat de betrokkene zich heeft uitgeschreven
 • 1 jaar nadat de betrokkene geen nieuwsbrief meer heeft geopend

Facturatie B2C

Naam, voornaam, adres, e-mailadres, bankrekening-nummer

Facturatie

Uitvoering van de overeenkomst

7 jaar (wettelijke bewaartermijn)

(*) Voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar de cookie policy beschikbaar op onze Website.

 1. Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

24/7 zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners.

Indien het noodzakelijk is dat 24/7 in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring en zal 24/7 met hen de nodige dataverwerkingsovereenkomsten afsluiten.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat 24/7 uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer 24/7 hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van 24/7.
 • Wanneer 24/7 of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die 24/7 heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

In alle overige gevallen zal 24/7 uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings- of data-overdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

 1. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een dataverwerkings- of data-overdrachtsovereenkomst, die ofwel;

 1. de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten; en/of
 2. Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals dit het geval is in de standaard contractuele bepalingen, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van 24/7 in het derde land, 24/7 te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de ontvanger is gewaarborgd; en/of
 3. passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
 1. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart 24/7 uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de tabellen in deze Privacy Verklaring onder ‘II. De verwerkingsactiviteiten van 24/7’.

 1. Wat zijn uw privacy rechten?

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens: 

Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming een kopie van deze persoonsgegevens verstrekken;

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:

Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten.;

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):
  Het individu heeft het recht op wissing van zijn persoonsgegevens indien:

  • De verwerking niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt werd.
  • De gegevens onrechtmatig verwerkt werden.
  • Hij terecht bezwaar maakt tegen de verwerking.

24/7 wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet langer toegankelijk kunnen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

  • Hij de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die de onderneming in staat stelt om de juistheid te controleren.
  • De verwerking onrechtmatig is en hij zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan.
  • De onderneming de persoonsgegevens van het individu niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar het individu deze wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Hij bezwaar heeft gemaakt tegen een verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of dit bezwaar gegrond is.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
  Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is.
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • Het individu heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking omwille van redenen die verband houden met zijn specifieke situatie.
  • De verwerkingsverantwoordelijke staakt onmiddellijk de verwerking van de persoonsgegevens, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van het individu of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met 24/7 via info@247care.be of per post (zie contactgegevens onder titel X).

Indien er redelijke twijfel omtrent uw identiteit bestaat, heeft 24/7 het recht om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart op te vragen ter identificatie alvorens uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden. 24/7 erkent echter uitdrukkelijk dat deze niet systematisch de identiteitskaart van de betrokkene in dit kader zal opvragen en dat deze het bewijs enkel gebruikt om vast te stellen of u daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden. Van zodra beiden partijen tevreden zijn met het antwoord op uw vraag zal 24/7 het bewijs vernietigen.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen.

Indien en voor zover toegestaan onder het toepasselijke recht, kan 24/7 uw contactgegevens verwerken voor direct marketing doeleinden. Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de producten en/of diensten van 24/7 meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van 24/7.

 1. Beveiliging persoonsgegevens

24/7 verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

24/7 zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren [AAN TE VULLEN].

Ter bescherming van de persoongegevens die 24/7 heeft verzameld, neemt 24/7 onder andere de volgende veiligheidsmaatregelen (niet limitatief):

 • AAN TE VULLEN

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van 24/7, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat 24/7 in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

 1. Update Privacy Verklaring

24/7 is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

De meest recente versie van de Privacy Verklaring is steeds beschikbaar op de Website. Elke update en overeenkomstig het moment van wijziging zal worden toegelicht en weergegeven in de versiegeschiedenis van de Privacy Verklaring, te consulteren via volgende link.

 1. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. 24/7 draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen.

 1. Contacteer 24/7

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop 24/7 uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: info@247care.be

of

 • Via de post: DISTRAC NV, Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden, België.

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop 24/7 deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop 24/7 uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit kan de toezichthoudende autoriteit zijn van (i) uw gewoonlijke verblijfplaats, (ii) uw werkplek of (iii) de locatie van de beweerde inbreuk op de Privacy Wetgeving. De contactgegevens van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 • Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België
  Tel.: +32 (0)2/ 274 48 00
  E-mail: contact@apd-gba.be