Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 24/7 (247-care.be)
Versie dd. April 2021

PDF downloaden

Inhoudsopgave:

 • Artikel   1 – Definities
 • Artikel   2 – Toepasselijkheid
 • Artikel   3 – Het aanbod
 • Artikel   4 – Herroepingsrecht
 • Artikel   5 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel   6 – De prijs
 • Artikel   7 – Conformiteit, garantie en klachten
 • Artikel   8 – Levering en uitvoering
 • Artikel   9 – Betaling
 • Artikel  10 – Aansprakelijkheid
 • Artikel  11 – Overmacht en hardship
 • Artikel  12 – Intellectuele eigendom
 • Artikel  13 – Persoonsgegevens
 • Artikel  14 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. 24/7: de naamloze vennootschap “Distrac”, met zetel te B-3320 Hoegaarden, Bleyveld 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven onder het nummer 0448.825.928 en gekend bij de BTW- administratie onder het nummer BE 0448.825.928.
 2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.
 3. Website: de website (incl. webshop) die ter beschikking wordt gesteld door 24/7, zijnde www.247-care.be
 4. Bedenktijd: de termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 5. Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met 24/7;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Koper om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die 24/7 als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden ter beschikking stelt en die een Koper kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn Herroepingsrecht.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door 24/7 georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Koper en 24/7 gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Partij(en): 24/7 en/of de Koper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 24/7 en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen 24/7 en de Koper.
 2. De huidige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online bestelling van producten en/of diensten op de Website van 24/7. Voorafgaand aan het plaatsen van een bestelling op de Website moet de Koper de laatste versie van de Algemene Voorwaarden lezen en uitdrukkelijk aanvaarden middels het aanvinken van een tick-box. Daarbij gaat de Koper uitdrukkelijk akkoord dat deze handeling een geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming uitmaakt met de Algemene Voorwaarden.
 3. De rechtsverhouding tussen de Koper en 24/7 en alles wat hiermee verband houdt, is uitsluitend onderworpen aan volgende normen: (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontbreken of stilzwijgen van het vorige) (i) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst tussen Partijen; (ii) de elektronische orderbevestiging; (iii) deze Algemene Voorwaarden; (iv) het Belgische recht, met uitsluiting van andere rechtsnormen die kunnen leiden tot toepassing van een ander rechtsstelsel dan het Belgische. 24/7 wijst alle andere normen en voorwaarden af, met de enkele uitzondering van de voorwaarden die 24/7 uitdrukkelijk schriftelijk met de Koper overeen is gekomen. Deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarde afwijkingen zijn slechts geldig voor de overeenkomst/bestelling waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten of bestellingen.
 4. De overeenkomst doet op geen enkele wijze afbreuk aan de dwingende wettelijke rechten waarover de Koper beschikt krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling onverminderd van toepassing. De Partijen zullen, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen door een equivalente bepaling die toelaatbaar is en de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Indien 24/7 één of meerdere van de rechten opgesomd in deze Algemene Voorwaarden eventueel of zelfs herhaaldelijk niet zou afdwingen of toepassen, dan kan dit slechts beschouwd worden als het dulden van een bepaalde toestand en leidt dit niet tot rechtsverwerking. Dergelijk nalaten kan nooit als een verzaking aan die bepaling(en) worden gezien en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 7. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de Partijen, is de Koper niet gerechtigd om de rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
 8. 24/7 heeft steeds het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de Koper worden gecommuniceerd. Wijzigingen aan essentiële bestanddelen van de overeenkomst zullen steeds gebaseerd zijn op objectieve verantwoordbare factoren.

Artikel 3 – Het aanbod

 1. Elk aanbod op de Website, op sociale media, in catalogi, in nieuwsbrieven en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief en vrijblijvend. 24/7 mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden 24/7 niet. Ondanks het feit dat de catalogi, Website en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. 24/7 is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 24/7 is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. De bijhorende afbeelding of foto is slechts decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod. 24/7 kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment van het afronden van het bestellingsproces door de Koper en na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze Bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan 24/7 bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de Bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan 24/7 retourneren, conform de door 24/7 verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn Herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, op ondubbelzinnige wijze kenbaar te maken aan 24/7. Het kenbaar maken dient de Koper te doen per email aan info@247care.be of middels het modelformulier (als bijlage beschikbaar bij deze Algemene Voorwaarden, te downloaden op de Website en tevens meegestuurd bij levering van de producten). Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 kalenderdagen retour te sturen.
 4. Indien de Koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan 24/7 heeft teruggezonden, wordt de aankoop als definitief beschouwd.
 5. Behoudens andersluidende bepaling geldt het herroepingsrecht o.m. niet voor:
 1. a)producten waarvoor de Koper bij zijn bestelling uitdrukkelijk gekozen heeft voor installatie bij levering en volledig werden geïnstalleerd.
 2. b)producten die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Koper of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon;
 3. producten die kunnen bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 4. d) verzegelde producten die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden teruggezonden wanneer de verpakking werd geopend waaronder, maar hiertoe niet beperkt, schoonheidsproducten, voedingssupplementen, etc.;

Artikel 5 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Koper een bedrag betaald heeft, zal 24/7 dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door 24/7 of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Koper is gebruikt tenzij de Koper nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang of het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen door de Koper, is de Koper aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 6 – De prijs

 1. Alle prijzen worden in Euro uitgedrukt en zijn inclusief btw, taksen en heffingen, eventuele invoer-/uitvoerrechten en reservatie- en/of administratiekost, doch exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten, kosten van verhuislift, eventuele versnelde behandelingen (zoals per expres versturen) en/of bijkomende wensen van de Koper (zoals de vermelding van een boodschap, het verpakken van het product, etc.).
 2. Verzendingskosten zijn niet automatisch inbegrepen en zijn afhankelijk van de waarde van de totale bestelling en de gewenste leveringsmodaliteiten. Indien de totale bestelling minder dan vijftig euro (EUR 50) bedraagt zal in elk geval een verzendkost worden aangerekend. Bestellingen die de vijftig euro (EUR 50) overschrijden zijn niet onderworpen aan verzendkosten. Indien de Koper er voor kiest om de producten te laten leveren en installeren in een gewenste ruimte, bedraagt de verzendingskost vijfenzeventig euro (EUR 75). Tijdens het online – bestelproces zal worden aangegeven hoeveel verzendingskosten precies aangerekend zullen worden (indien van toepassing).
 3. De gekozen verzendingswijze en uiteindelijke verzendingskosten worden eveneens vermeld op de orderbevestiging die de Koper bij het sluiten van de overeenkomst ontvangt.
 4. De opgegeven prijs heeft enkel betrekking op de producten zoals zij woordelijk omschreven zijn. Materiaal, accessoires, toebehoren die niet vermeld zijn bij de informatie over een bepaald product zijn niet inbegrepen.
 5. 24/7 behoudt zich het recht voor de prijzen vermeld op de Website op elk moment te wijzigen. Niettemin worden de producten aangerekend op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de Koper zijn bestelling plaatst en deze werd aanvaard door middel van een orderbevestiging. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is 24/7 niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. Promotionele toegiften door 24/7, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande.  In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
 7. Ingeval de Koper gebruik maakt van het Herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt 24/7 zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herberekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Koper herroept product A. Alsdan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. 24/7 zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.

Artikel 7 – Conformiteit, garantie en klachten

 1. 24/7 staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Koper dient bij ontvangst van de producten onmiddellijk te verifiëren of de levering conform is en of er sprake is van zichtbare gebreken. Eventuele zichtbare gebreken of verkeerd/niet-conforme geleverde producten dienen binnen 48 uur na levering aan 24/7 schriftelijk te worden gemeld (per post of via email). Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek, dan wel wanneer de Koper dit gebrek redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk (per post of via e-mail) worden gemeld aan 24/7. Dergelijke klachten kunnen aan 24/7 worden gemeld binnen de toepasselijke garantietermijn, zijnde de langste van volgende termijnen: (1) de wettelijke garantietermijn, dan wel (2) de fabrieksgarantie, zoals omschreven in lid 6 en 7 van dit artikel.
 4. Bij klachten die tijdig en correct aan 24/7 worden gemeld, zal 24/7 naar eigen keuze en inzicht: (i) de gebrekkige producten herstellen of vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn.  Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan 24/7 ervoor opteren de Koper een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen; of (ii) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Koper.
 5. De Koper erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door 24/7.
 6. De wettelijke garantietermijn bedraagt twee (2) jaar vanaf de levering van de producten.
 7. De fabrieksgarantie komt maximaal overeen met de garantietermijn en voorwaarden die de respectievelijke producent of leverancier van de producten aan 24/7 aanbiedt. 24/7 heeft steeds de mogelijkheid klachten die onder garantie vallen te verhalen op de producent/leverancier van de desbetreffende goederen. 
 8. 24/7 is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 9. De garantie geldt niet ingeval:
 • de gebreken het gevolg zijn van het normaal slijten, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling bij assemblage en/of montage, anders dan volgens de door 24/7 ter beschikking gestelde voorschriften, instructies en/of aanwijzingen;
 • misbruik, onachtzaamheid, ongeval, niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg door de Koper;
 • De Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzingen van 24/7 en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen na levering van de producten door 24/7.
 1. Op de producten die tot het gamma van de ‘Technologische Oplossingen’ behoren en met een apart software functioneren, zijn steeds de licentievoorwaarden van de aanbieder van het betreffende product van toepassing en dient u deze dan ook in acht te nemen.
 2. Voor de alle producten die onder het James Care gamma behoren, zijn tevens steeds onze aparte Servicevoorwaarden van toepassing die u bij levering van het product zullen meegedeeld worden.  U zal deze dienen te aanvaarden alvorens uw login en wachtwoord gekoppeld aan uw abonnement, geactiveerd zullen worden.

Artikel 8 – Levering en uitvoering

 1. 24/7 zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Behoudens andersluidende overeenkomst gebeuren leveringen steeds conform de Incoterm® DDP – Delivered Duty Paid  met als plaats van levering het adres dat de Koper aan 24/7 kenbaar heeft gemaakt.
 3. Alle levertermijnen op de Website zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien 24/7 bij bestellingen geen indicatie van levertermijn heeft opgegeven, zal 24/7 met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen de levering uitvoeren, tenzij Koper akkoord is gegaan met de bestelling van producten die niet in voorraad zijn zoals aangegeven op de Website met “binnenkort beschikbaar”.
 5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De Koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 5 van dit artikel zal 24/7 het bedrag dat de Koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal 24/7 zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van 24/7.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij 24/7 tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan 24/7 bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

 1. De Koper heeft, bij het plaatsen van de bestelling, de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:
 • Via overschrijving
 • Bank Transfer (SEPA)
 • Kredietkaart (VISA/MASTERCARD)
 • Bancontact
 • PayPal
 • iDEAL.
 • Belfius Direct Net
 • KBC/CBC Payment Button
 • SOFORT Banking
 1. Indien de Koper er voor kiest om via overschrijving te betalen, dient de betaling rechtstreeks op het door 24/7 vermeldde bankrekeningnummer te gebeuren. De Koper dient zijn bestel-ID als betalingskenmerk/mededeling te vermelden. De bestelling wordt pas verzonden als het geld op de rekening van 24/7 staat.
 2. Alle online betalingen worden in hoofde van 24/7 door een externe professionele en gespecialiseerde partner verwerkt. Deze externe partner voorziet in de betalingsinfrastructuur die onderworpen is aan beschermingsprotocollen. Al de online betalingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de externe partner die de betalingsinfrastructuur beheert en dus de enige verantwoordelijkheid draagt van de correcte verwerking van alle online betalingen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Met uitzondering van de vrijwaring door 24/7 volgens de garantiebepaling in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van 24/7 ten aanzien van de Koper beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het laagste van volgende twee bedragen: (i) het respectievelijke factuurbedrag (excl. btw); (ii) het bedrag dat 24/7 in het kader van het respectievelijke aansprakelijkheidsdossier van haar verzekeraar ontvangt ingevolge de door 24/7 aangegane polis BA-aansprakelijkheid.
 2. 24/7 is in geen geval aansprakelijk voor: (i) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (ii) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Koper of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid van de Koper of deze derde, (iii) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (iv) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Koper van wettelijke en/of andere verplichtingen (bv. onderhouds- & gebruiksaanwijzingen) en (v) schade ten gevolge van normale slijtage en/of gebruik.
 3. De Koper erkent dat 24/7 geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Koper door 24/7, zodoende dat 24/7 niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.
 4. 24/7 is in geen geval aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het in gebreke blijven van de Koper en/of eindgebruiker om alle noodzakelijke en nuttige informatie op te vragen en te verifiëren, evenmin als voor enige schade ten gevolge van foutieve en/of onvolledige informatie die door de Koper en/of eindgebruiker werd overhandigd aan 24/7 en/of haar medewerkers.

Artikel 11 – Overmacht en hardship

 1. 24/7 is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
 2. Onder overmacht vallen alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbaar of onvermijdbaar zijn en die voor 24/7 (tijdelijk) de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, epidemieën, pandemieën, weerschade, brand, inbeslagname, ziekte, staking, personeelstekort, uitputting van voorraad, machinebreuk, lock-out, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoornissen, hacking, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten, vertragingen bij en/of faillissement van aannemers of andere derde partijen op wiens diensten/goederen 24/7 beroep doet/rekent.
 3. Onder hardship vallen alle omstandigheden die zich voordoen en welke de uitvoering van de overeenkomst voor 24/7 financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze te voorzien is.
 4. In geval van overmacht of hardship kan 24/7 naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. 24/7: (i) aan de Koper voorstellen om de ontbrekende goederen en/of diensten te vervangen door een functioneel equivalent; (ii) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (iii) de overeenkomst tussen 24/7 en de Koper buitengerechtelijk ontbinden, indien de overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iv) de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd heronderhandelen. Indien de Koper niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan 24/7, overeenkomstig Artikel 14, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Koper tot schadevergoeding te veroordelen.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. 24/7 blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die zij bezit op de door haar geleverde producten. 24/7 garandeert over de nodige licenties/rechten te beschikken voor het aanbieden van haar productenassortiment.
 2. 24/7 beschikt tevens over de nodige vergunningen en certificaten met betrekking tot het aanbieden van haar productenassortiment.

Artikel 13 – Persoonsgegevens

 1. 24/7 verbindt zich ertoe om de huidige vigerende internationale en nationale privacywetgeving na te leven  zijnde (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 2. 24/7 zal enkel de persoonsgegevens van haar Koper opvragen die noodzakelijk zijn voor het doel van haar verwerkingen. 24/7 zal enkel persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke grondslag. Deze gegevens zullen worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met de Privacy Verklaring van 24/7 (te consulteren op [hyperlink toevoegen]. De Koper geeft 24/7 de toestemming deze gegevens aan derden (waaronder maar niet beperkt tot haar onderaannemers, transporteurs of de respectievelijke producenten/leveranciers van de verkochte goederen en/of diensten) over te maken met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. 24/7 zal alle nodige maatregelen nemen om de persoonsgegevens van haar Kopers te beschermen en zal deze niet doorgeven aan derden zonder wettelijke grondslag.
 4. De Koper kan steeds om inzage, verbetering, wissing, beperking, overdraagbaarheid van zijn gegevens vragen.
 • per post: DISTRAC NV, Bleyveld 14, 3320 Hoegaarden;
 • per e-mail: info@247care.be

Artikel 14 – Geschillen

Op alle overeenkomsten en geschillen tussen 24/7 en de Koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van iedere andere regel van internationaal privaatrecht die tot gevolg zou hebben dat het recht van een ander land van toepassing is.

Alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Distrac, tenzij Distrac verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Koper.

De Koper kan ook een klacht indienen met betrekking tot de aankoop van producten op de Website bij het Onlinegeschillenbeslechting-platform (“ODR”) van de Europese Unie (Online Dispute Resolution Platform). Door het indienen van een klacht op dit platform stemt de Koper ermee in haar vordering buitengerechtelijk te willen beslechten. De Koper aanvaardt dat deze bepaling louter informatief is en geen enkele verplichting of verbintenis inhoudt in hoofde van 24/7 waarbij deze laatste zou instemmen met het buitengerechtelijk beslechten van de vordering van de Koper door middel van het Onlinegeschillenbeslechting-platform.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan
DISTRAC NV
Bleyveld 14

3320 Hoegaarden

BELGIË

+32 (0)16 76 82 82

info@247care.be

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) : — Bestelnummer :

  

  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen Koper(s)

— Adres Koper(s) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van Koper(s) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.