GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITE

1. Algemeen: Welkom op de website en/of webshop van 24/7 (hierna: “24/7”): http://247care.be/ (hierna aangeduid als de “Website”). Hier vindt u de basisregels die uw gebruik van de Website beheersen (hierna aangeduid als de “Gebruiksvoorwaarden”). Gelieve deze door te nemen alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u steeds met de laatste versie akkoord gaat. Deze Gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 9 april 2021.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specifieert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen 24/7 en de bezoeker. 

2. Aard van de aangeboden informatie:
De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk of medisch advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld “zoals zij is” en zonder garanties. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. 

3. Toegestaan gebruik:
De Website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden. 

Het recht op gebruik van de inhoud van de Website wordt u verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen respecteert en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website staan vermeld. 

Het is uitdrukkelijk verboden om 1) de Website (en haar inhoud) te gebruiken voor onwettige doeleinden en 2) fouten op de Website al of niet gekend door 24/7, te gebruiken voor eigen voordeel of dat van derden.

4. Aansprakelijkheden:
24/7 levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal 24/7 proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt 24/7 u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan de Gebruiksvoorwaarden). 24/7 spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. 24/7 kan evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. De beschikbaarheid van de Website kan getroffen worden door talrijke factoren waarover 24/7 geen controle heeft. Om deze redenen kan 24/7 u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen. 

24/7 is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, etc.). 24/7 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd op de Website door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door 24/7 te corrigeren.
Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van 24/7 voor opzet of bedrog uit. 

5. Links naar websites van derde partijen:
Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover 24/7 geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. 24/7 is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking door derde partijen. 24/7 biedt geen enkele garantie voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, of over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

6. Intellectuele eigendom:
Alle onderdelen van de Website, zoals onder andere het logo, de naam, de teksten, afbeeldingen, videobestanden, lay-out zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. 24/7 is de enige eigenaar of licentienemer van deze intellectuele eigendomsrechten, tenzij anders vermeld. Elke vorm van kopiëren, reproduceren, meedelen, imiteren of enig ander gebruik, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van 24/7. 

7. Bescherming van de persoonsgegevens:
Alle persoonsgegevens die 24/7 verzamelt via de Website worden verwerkt conform de privacy verklaring. De gegevens die u meedeelt via uw gebruik op de Website zijn vertrouwelijk. 24/7 is verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met (i) de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

8. Toepasselijk recht en rechtbank:
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waar 24/7 haar zetel heeft, tenzij de wet dwingend de bevoegdheid van een andere rechtbank voorschrijft.

9. Divers: 

Indien enig deel of enige clausule van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar wordt bevonden om welke reden ook, zullen de overige delen of clausules hierdoor niet worden aangetast en geldig en afdwingbaar blijven, alsof de ongeldige of onafdwingbare delen of clausules niet in de Gebruiksvoorwaarden begrepen zijn. Elke ongeldige of onafdwingbare clausule zal onmiddellijk vervangen worden door een bepaling die, in zover dit kan, het dichtst benadert wat 24/7 in het bedoelde deel of de bedoelde clausule nastreefde. 

10. Contact:
Indien u nog verdere informatie wenst of opmerkingen heeft, gelieve 24/7 dan te contacteren op:

Distrac NV
Bleyveld 14
B-3320 Hoegaarden
Info@247care.com

T. 016 76 82 82